Regulamin wycieczki (Toruń –Ciechocinek 27.06.2022 r.)

Regulamin wycieczki
organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Młodzieszynie

(Toruń –Ciechocinek 27.06.2022 r.)

 

 1.  Organizatorem wycieczki jest Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie.
 2.  Rezerwacji na wycieczkę dokonuje się po podaniu imienia, nazwiska i daty urodzenia
  (w celu wykupienia polisy ubezpieczeniowej).
 3.  Podstawowym dokumentem niezbędnym podczas podróży jest dowód osobisty.
 4. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych pod groźbą wykluczenia z wycieczki.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, zniszczenia, ubytki na zdrowiu – tak psychiczne jak i fizyczne, poniesione przez Uczestników i będące wynikiem jakichkolwiek zdarzeń losowych i dodatkowego serwisu, za usterki i uszkodzenia mechaniczne spowodowane w jakikolwiek sposób oraz za żadne zaniedbania, pomyłki i winę po stronie podwykonawców. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za żadne dodatkowe wydatki wynikające z zaniedbania podwykonawców, a Uczestnik niniejszym kategorycznie zrzeka się prawa do jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora za straty.
 7. Uczestnik powinien być na miejscu zbiórki minimum piętnaście minut przed planowanym odjazdem autokaru.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń kierownika, opiekunów, przewodników, kierowców i dostosowania się do zakazów i nakazów przez nich wydawanych.
 9. Program wycieczki znajduje się na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie (biblioteka.mlodzieszyn.pl) oraz na jej Facebooku.
 10. Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie oświadcza, iż gromadzi przekazane dane wyłącznie w celu organizacji wycieczki (zgłoszenie wycieczki, zakup biletów i ubezpieczenia, korespondencja z Uczestnikiem wyjazdu, kontakt z opiekunem prawnym –
  w przypadku osoby niepełnoletniej, sporządzenie niezbędnej dokumentacji związanej
  z wyjazdem), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku, również
  w ramach promocji działań Gminnej Biblioteki Publicznej.
 11. Wszelkie sprawy sporne Organizator zaleca rozstrzygać na drodze polubownej. Ewentualne skargi bądź zażalenia muszą być kierowane pisemnie w terminie do 30 dni
  od zakończenia wycieczki do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie,
  ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn
 12. Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27 czerwca 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *